วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี 2566 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มุ่งบริหารจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนตามทฤษฎี
พหุปัญญาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย"


ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2566    
 
     
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School